KREDYT INWESTYCYJNY
NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości do 1 200 000 PLN, spłatę kredytu inwestycyjnego w innym Banku – zaciągniętego na zakup nieruchomości lub refinansowanie kosztów poniesionych na zakup nieruchomości w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty zakupu.

KWOTA KREDYTU

Do 1 200 000 PLN na zakup nieruchomości lub spłatę kredytu inwestycyjnego w innym Banku – zaciągniętego na zakup nieruchomości.

PROWIZJA

 • Oprocentowanie zmienne – WIBOR 3M + marża banku naliczane każdego dnia od kwoty pozostałego do spłaty kapitału i obciążające rachunek zgodnie z wybranym dniem spłaty zadłużenia wraz z ratą kapitałową.
 • Marża od 4%.

OKRES KREDYTOWANIA

Okres kredytowania do 180 miesięcy.

WARUNKI KREDYTU

 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić hipoteka na nieruchomości (150% kwoty pożyczki) + cesja praw z ubezpieczenia tej nieruchomości (w zakresie: od ognia i innych zdarzeń losowych).
 • Inne zabezpieczenia ustalone indywidualnie lub kaucja środków pieniężnych.
 • Dopuszczalny poziom LTV jest uzależniony od oceny Klienta, ale nie więcej niż 85%.

DOKUMENTY REJESTROWE

Dokumenty potwierdzające rejestrację przedsiębiorcy (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, może być wydruk z CEIDG lub z KRS (ważny 3 miesiące od daty wydania))

DOKUMENTY OSOBOWE

 • Ważny dowód osobisty lub ważny paszport wraz z urzędowo poświadczonym zameldowaniem oraz numerem PESEL (w przypadku braku ważnego dowodu osobistego).
 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową, gdy Wnioskodawca pozostający w związku małżeńskim samodzielnie wnioskuje o udzielenie kredytu.

DOKUMENTY FINANSOWE

 • Pełna historia rachunku firmowego (zawierająca wszystkie transakcje) z ostatnich 6 miesięcy (gdy Klient posiada rachunek firmowy) lub pełna historia rachunku osobistego (zawierająca wszystkie transakcje) z ostatnich 6 miesięcy (w przypadku braku rachunku firmowego).
 • Deklaracje podatkowe za 2 ubiegłe lata (PIT-36 wraz z PIT-B), potwierdzone przez Urząd Skarbowy, lub z potwierdzeniem nadania, lub z urzędowym potwierdzeniem odbioru lub
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów za 2 ubiegłe lata (ważne 1 miesiąc od daty wydania).
 • Podsumowanie KPIR od początku bieżącego roku potwierdzone pieczęcią i podpisem przez prowadzących księgowość firmy.
 • Bilans oraz rachunek zysków i strat za 2 rozliczone lata poprzedzające złożenie Wniosku oraz za ostatni rozliczony kwartał kalendarzowy roku bieżącego poprzedzający złożenie Wniosku potwierdzone pieczęcią i podpisem przez prowadzących księgowość firmy w przypadku Sp. z o.o.

POZOSTAŁE DOKUMENTY

 • Dokumenty potwierdzające istnienie i stan formalno-prawny przedmiotów zabezpieczeń.
 • Wycena nieruchomości.
 • W przypadku refinansowania kredytu w innym banku wymagane jest udokumentowanie na etapie składania wniosku kredytowego wysokości zadłużenia oraz terminowości spłat.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające prawidłowe regulowanie podatku lub potwierdzenie dokonania płatności za ostatnie 6 miesięcy.
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające prawidłowe regulowanie składek
  ubezpieczeniowych lub potwierdzenie dokonania płatności za ostatnie 6 miesięcy

WYMAGANE
DOKUMENTY

Formy prawne:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka prawa handlowego o charakterze osobowym lub kapitałowym,

rozliczające się z US na podstawie KPiR, pełnej rachunkowości lub ryczałtu ewidencjonowanego.

NASI PARTNERZY

Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden.

Warren Buffett, Berkshire Hathaway.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
KREDYTU

WYSOKA KWOTA

1 200 000 PLN

NISKA CENA

MARŻA OD 4%

OKRES KREDYTOWANIA

DO 180 MIESIĘCY

WYSOKIE LTV

DO 85%

Doradztwo finansowe