POŻYCZKA HIPOTECZNA
NA DOWOLNY CEL

Pożyczka hipoteczna do 1 500 000 PLN na finansowanie dowolnego celu bieżącego lub inwestycyjnego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą również konsolidacji zadłużenia w innym banku.

KWOTA KREDYTU

Wysoki wskaźnik kwoty kredytu do wartości nieruchomości do 80%. Przeznaczona dla indywidualnych działalności gospodarczych, spółek osobowych oraz spółek prawa handlowego.

PROWIZJA I OPROCENTOWANIE

 • Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża Banku od 3,5%.
 • Prowizja 5% dla przedsiębiorców i 4% dla Profesjonalistów wnioskowanej kwoty pożyczki hipotecznej, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla Przedsiębiorców.
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę 2% kwoty pożyczki hipotecznej podlegającej wcześniejszej spłacie.

OKRES KREDYTOWANIA

Okres kredytowania do 240 miesięcy.

WARUNKI KREDYTU

Możliwość ustanowienia hipoteki na nieruchomości należącej do Wnioskodawcy lub osoby trzeciej. Istnieje możliwość zmiany daty płatności rat, zawieszenia ich spłaty, czasowego obniżenia ich wysokości oraz wydłużenia okresu kredytowania. Zabezpieczeniem jest istniejąca nieruchomość (mieszkalna lub komercyjna), cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym powodzi. W całym okresie kredytowania Kredytobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, w tym powodzi, stanowiącej zabezpieczenie pożyczki.

DOKUMENTY REJESTROWE

 • Wydruk z CEiDG.
 • Odpis KRS nie starszy niż 30 dni lub odpis pobrany ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w przypadku Sp. z o.o.
 • Umowa spółki lub statut w przypadku spółek.

DOKUMENTY OSOBOWE

 • Dokument tożsamości.
 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania wolnego zawodu w przypadku wolnych zawodów.

DOKUMENTY FINANSOWE

POZOSTAŁE DOKUMNETY

 • Dokumenty potwierdzające istnienie i stan formalno-prawny przedmiotów zabezpieczeń.
 • Wycena nieruchomości.
 • W przypadku refinansowania kredytu w innym banku wymagane jest udokumentowanie na etapie składania wniosku kredytowego wysokości zadłużenia oraz terminowości spłat.

WYMAGANE
DOKUMENTY

Formy prawne:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka prawa handlowego o charakterze osobowym lub kapitałowym (nie dotyczy Klientów należących do grupy Profesjonalistów),

rozliczające się z US na podstawie KPiR, pełnej rachunkowości lub ryczałtu ewidencjonowanego.

NASI PARTNERZY

Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden.

Warren Buffett, Berkshire Hathaway.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
KREDYTU

WYSOKA KWOTA

1 500 000 PLN

NISKA CENA

MARŻA OD 3,5%

OKRES KREDYTOWANIA

DO 240 MIESIĘCY

ELASTYCZNA SPŁATA

MOŻLIWOŚĆ ZWIESZENIA SPŁATY KREDYTU